Menu
Doneer!

Disclaimer en privacy

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Vogelklas Karel Schot en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Stichting Vogelklas Karel Schot op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting Vogelklas Karel Schot adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting Vogelklas Karel Schot
Stichting Vogelklas Karel Schot is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door  Stichting Vogelklas Karel Schot.

Stichting Vogelklas Karel Schot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41127210. Stichting Karel Schot is gevestigd aan het Afrikaanderplein 36, 3072 EC in Rotterdam. De donateursadministratie is  bereikbaar via het e-mailadres donateurs@vogelklas.nl
Het RSIN fiscaalnummer van Stichting Vogelklas Karel Schot is 009462053.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Stichting Vogelklas Karel Schot kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Stichting Vogelklas Karel Schot kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u donateur bent van Stichting Vogelklas Karel Schot of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. Stichting Vogelklas Karel Schot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Stichting Vogelklas Karel Schot gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het donateurschap, deelname aan rondleidingen en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Stichting Vogelklas Karel Schot kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Stichting Vogelklas Karel Schot rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Stichting Vogelklas Karel Schot neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting Vogelklas Karel Schot via communicatie@vogelklas.nl.