Menu
Doneer!

ANBI

De Stichting Vogelklas Karel Schot is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Volledige naam

Stichting Vogelklas Karel Schot
Bezoekadres
Afrikaanderplein 36
3072 EC Rotterdam

Postadres

Afrikaanderplein 36
3072 EC Rotterdam

Contactgegevens

010-4857847
info@vogelklas.nl

RSIN

009462053

Doelstelling

De stichting heeft ten doel (beschermde) inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. Voorts heeft de stichting ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die voornoemde doelstelling bevorderen of daarmee verband houden (zoals het verzorgen van educatie en het leveren van bijdragen aan beleidsvorming door Gemeenten en Provincies). Het doel van de stichting is niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan

Om haar doelstellingen uit te voeren heeft de stichting een vogelopvang. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden. Het opvangcentrum organiseert educatieve bijeenkomsten en stelt de opvang minimaal eenmaal per jaar open voor het publiek. Daarnaast wordt vanuit de Stichting Vogelklas Karel Schot een bijdrage geleverd aan relevante maatschappelijke discussie en politieke discussies en aan beleidsvorming door overheidsorganen.

De exploitatiekosten van de opvang zijn grotendeels gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam. De stichting ontvangt daarnaast donaties, sponsorbijdragen en opbrengsten uit nalatenschappen. Het eigen vermogen (en met name de liquiditeiten) van de stichting bedraagt doorgaans niet meer dan de jaarlijkse exploitatiekosten en wordt uitsluitend conform de doelstellingen van de stichting (door het bestuur) beheerd en besteed, dus ter instandhouding van de (activiteiten van de) vogelopvang. Vanaf 2012 werkt de stichting aan het waarborgen van de (financiële) continuïteit, enerzijds door middel van intensievere werving van fondsen onder particulieren en ondernemingen en onder omliggende gemeenten, en anderzijds door het realiseren van kostenbesparingen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal 7 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Dubbele functies zijn mogelijk. André de Baerdemaeker (voorzitter/secretaris), Peter Milders (secretaris) en Martin Frank (penningmeester) zijn lid van het dagelijks bestuur. Monique Fransen, Anja Melis en Loes Oorsprong zijn lid van het algemeen bestuur en vormen samen met het dagelijks bestuur het gehele bestuur.

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het dagelijks bestuur hebben uitvoerende en beleidsmatige taken. Zij ontvangen een vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen ter hoogte van het maximum genoemd in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies per vergadering. De leden van het algemeen bestuur hebben beleidsmatige en controlerende taken en ontvangen een vacatiegeld ter hoogte van de helft van het vacatiegeld van dagelijks bestuursleden per vergadering. Vanwege budgettaire redenen heeft het bestuur ervoor gekozen de vacatiegelden jaarlijks te maximeren op € 1.500 voor dagelijks bestuursleden en € 300 voor algemeen bestuursleden. Het gehele bestuur vergadert doorgaans 10 maal per jaar, en het dagelijks bestuur zoveel meer als noodzakelijk.

Beloningsbeleid medewerkers

De stichting heeft 5 betaalde medewerkers in dienst, en circa 1,8 fte in dienst als oproepkracht (2020). De werknemers ontvangen een marktconform salaris dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Er is geen cao van toepassing.

Zie verder het Jaarverslag en de Jaarrekening van de Vogelklas:

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020